Zápis

ze 13. jednání Výkonného výboru Středočeského šachového svazu (VV SŠS)

 

 

Praha, středa 15. prosince 2004, 17-21 hodin

 

 

Účast:

a)                  přítomni (8):

Gutman Petr, Hůrka Jiří, Jandourek Lukáš, Klain Václav, Říha Jaroslav, Sládek Oldřich, Smolka Josef, Vejvoda Jindřich.

hosté (1):

Partl Miloslav.

b)                 omluveni (1):

Satranský Jaroslav.

 

 

1.      Příprava volební Konference SŠS – sobota 5. února 2005

       Konference Středočeského šachového svazu se uskuteční v sobotu 5. února 2005 od 9,00 hodin v Aule ČSTV v Praze (bližší podrobnosti budou uvedeny v pozvánce na schůzi, kterou sekretář rozešle na všechny oddíly nejpozději do 16. ledna 2005).

       Delegáty konference SŠS s hlasem rozhodujícím se stanou delegáti zastupující jednotlivé šachové oddíly, nacházející se na území Středočeského šachového svazu. Všechny oddíly (členové SŠS) mají na konferenci 1 rozhodující hlas za každých započatých 35 registrovaných a aktivních členů – podle stavu ke dni 31.12.2004 (seznam s vyznačením počtu rozhodujících hlasů bude přílohou pozvánky na Konferenci).

       VV nebude navrhovat zvýšení členských příspěvků SŠS pro rok 2005, naopak navrhne zvýšení věkové hranice pro sníženou výši příspěvků z 12 na 18 let. Na Konferenci budou ke schválení předloženy členské příspěvky pro rok 2006 takto:

       - výdělečně činní:               50 Kč,

       - nevýdělečně činní:           25 Kč,

       - děti a mládež do 18 let:    10 Kč,

       - senioři 70 let a více:         0 Kč.

       Návazná konference ŠSČR se uskuteční dne 26. února 2005 v Pardubicích.

       Vedoucí odborných komisí zašlou e-mailem do 15. ledna 2005 sekretáři stručné zprávy o činnosti v roce 2004, které budou rovněž tvořit součást pozvánky, rozesílané oddílům. Sekretář připraví v tomto termínu návrh volebního řádu.

 

2.      Rozpočet SŠS roku 2004, návrh rozpočtu na rok 2005

       Hospodář předložil VV aktuální stav čerpání a příjmů rozpočtu roku 2004. Dále byl podrobně projednán návrh rozpočtu na rok 2005. Oba dokumenty budou samostatnou přílohou pozvánky na Konferenci SŠS.

 

3.       S ohledem na skutečnost, že Konference 2005 je volební na období příštích 3 let, VV SŠS vyzývá oddíly, aby zájemce o činnost ve VV SŠS či odborných komisí (komise mládeže + STK) nahlásili na adresu sekretáře pokud možno do 31. ledna 2005.

 

4.      Konkurzy na přebory SŠS

VV SŠS vypsal a zveřejnil na svých www stránkách konkurzy na pořadatele mistrovských akcí v rámci Středočeského kraje. Z přihlášek VV SŠS rozhodl o pořadatelství mistrovských akcí SŠS následovně:

a)      Přebor Stč. kraje v kategoriích H18, H20, D18, D20 v praktickém šachu (pro rok 2006!)

-      přebor přidělen oddílu ŠK Rakovník. Přebor se bude hrát ve dnech 6.-13.8.2005 v Rakovníku v rámci 17. ročníku Jiráskova memoriálu, turnaje A.

b)      Přebor Stč. kraje mužů a žen v praktickém šachu (pro rok 2006!)

-      přebor přidělen oddílu ŠK Rakovník. Přebor se bude hrát ve dnech 6.-13.8.2005 v Rakovníku v rámci 17. ročníku Jiráskova memoriálu, turnaje A.

c)      Přebor Stč. kraje jednotlivců v rapid šachu

-      přebor přidělen oddílu ŠK KDJS Sedlčany. Přebor se bude hrát dne 2.4.2005 v Sedlčanech v rámci 16. ročníku turnaje jednotlivců v rapid šachu.

Náhradníkem pro turnaje a+b je oddíl TJ Tourist Říčany, kde by se event. přebor hrál ve dnech 27.8.-3.9.2005 v rámci 3. ročníku turnaje OPEN Říčany.

Zbylé 2 akce nebyly přiděleny a VV SŠS rozhodl o prodloužení lhůty na podání přihlášek na tyto akce do 31. ledna 2005. Na Krajské kolo Poháru ŠSČR 5-členných družstev se zájemce o pořádání nepřihlásil a dotace tak byla zvýšena z 1000 na 2000 Kč (příspěvek na úhradu HM). Na přebor Stč. kraje v bleskovém šachu se přihlásil oddíl TJ Sokol Pečky, avšak VV SŠS nemohl akceptovat navrhovaný termín konání – září 2005, neboť v prvé polovině září 2005 se předpokládá uskutečnění návazného přeboru – Mistrovství ČR v bleskovém šachu.

 

Níže naleznete znovu podmínky a informace o konkurzech, jejichž termín pro přihlášky na pořádání byl prodloužen do 31. ledna 2005:

I)         Přebor Stč. kraje jednotlivců v bleskovém šachu

- termín konání 02-08/2005,

- navrhovaná výše dotace: 2000 Kč (určeno výhradně na cenový fond).

II)        Krajské kolo Poháru ŠSČR 5-členných družstev v rapid šachu

- termín konání 02-04/2005,

- navrhovaná výše dotace: 2000 Kč (na úhradu HM), právo vybrat startovné na ceny.

Společné podmínky konkurzů:

v      Zájemci se žádají, aby se přihlásili nejpozději do 31.01.2005 sekretáři (L. Jandourkovi).

v      Zájemci musí předložit ke své přihlášce návrh předběžných propozic.

      

5.       VV SŠS se zabýval problematikou školení trenérů a rozhodčích ve SŠS. Co se týče školení trenérů, jako nejvýhodnější se jeví organizování školení v rámci vícedenních akcí (přeborů) ŠSČR. VV SŠS odsouhlasil, aby předseda TMK potvrdil zájem o pořádání takovýchto školení TMK ŠSČR a potvrdil, že SŠS je připraven se podílet na financování těchto akcí. Při debatě o možných školení rozhodčích Dr. Smolka informoval o schválení nových pravidel FIDE na konci roku 2004 (jejich zveřejnění by mělo být ŠSČR provedeno do konce února 2005). S ohledem na tuto skutečnost VV SŠS předpokládá uskutečnit školení rozhodčích nejpozději před začátkem nového soutěžního ročníku 2005/2006. VV uložil sekretáři prozkoumat možnost uspořádání školení rozhodčích 1. třídy.

 

6.       VV SŠS ukládá hospodáři vyplatit paušální příspěvek na výlohy spojené s výkonem funkce členům VV SŠS a členům odborných komisí SŠS (STK – Vejvoda, Havelka; KM – Matějovský, Mišičko, Burda, Paukert, Maršálek; RK – Burda, Havelka) za rok 2004.

 

7.       VV SŠS odsouhlasil vyplacení paušálního příspěvku pro Jana Paukerta na výlohy spojené s tvorbou webových stránek KM SŠS ve výši 125,- Kč/měsíc, tj. 1500,- Kč za rok 2004.

 

8.       VV SŠS odsouhlasil, že Jan Paukert se stane oficiálním správcem kompletních www stránek Středočeského šachového svazu (nejen části KM). Za tuto činnost mu bude od 1.1.2005 vyplácen měsíční paušální příspěvek na výlohy spojené s touto funkcí ve výši 500 Kč/měsíčně. Příspěvek bude vyplácen zpětně za uplynulé čtvrtletí.

 

9.       VV SŠS pověřil sekretáře, aby připravil a zaslal ostatním členům VV k další diskusi dopis na oddíly, vyzývající je k informování SŠS o významných výročích svých oddílů a členů, jakož i o návrzích na ocenění jednotlivců za svoje zásluhy/činnost pro rozvoj šachu.

 

10.   VV SŠS odsouhlasil doplnění Rozpisu soutěží družstev řízených SŠS ročník 2004-2005, část Pokuty takto: „Pokud konkrétní soutěž počítá s vydávání partiového bulletinu, tak družstvo, které nezašle vedoucímu soutěže partie ze svého domácího utkání ani do začátku příštího kola soutěže, obdrží pokutu ve výši 500 Kč.“.

 

 

 

11.   VV SŠS na návrh předsedy STK dodatečně prominul oddílu TJ Sokol Pečky pokutu ve výši 300 Kč, která mu byla udělena za to, že v soutěžním ročníku 2003/2004 nezasílal partie vedoucímu soutěže v požadovaném formátu. Pokuta bude vrácena odečtením 300 Kč ze startovného v dalším ročníku soutěží družstev 2005/2006.

 

12.   Další, 14. jednání VV SŠS se uskuteční ihned po skončení konference SŠS, tedy v sobotu 5. února 2005 v Praze na Strahově v odpoledních hodinách.

 

 

Zapsal: L. Jandourek, v. r.